دفاتر و نمایندگی ها

 

تلفن :

 

۰۲۱-۳۳۹۹۱۲۱۷

۰۲۱-۳۶۶۱۲۵۳۵

۰۲۱-۳۶۶۱۲۵۱۶

 

فکس :

 

۰۲۱-۳۶۶۱۲۵۱۶

 

پست الکترونیک :

 

info@parsmotorsco.com

 

وب سایت :

 

https://parsmotorsco.com

 

مدیریت: آقای رستمی

تلفن همراه:

۰۹۱۲-۲۳۹۱۸۶۴